Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Suomen Friisiläishevosyhdistys ry, kotipaikka Kokemäki.
Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys käyttää epävirallista
englanninkielistä nimeä FFHA (Finnish Friesian Horse Association).

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää friisiläishevosten
tunnettavuutta, käyttöä ja jalostusta Suomessa. Yhdistys ylläpitää
jäsenrekisteriä ja tietokantaa jäsentensä friisiläishevosista sekä
yhdistyksen nettisivuja. Yhdistys järjestää friiiläishevosiin
liittyviä opetus, valmennus-, kilpailu-, neuvonta- ja
kasvatustilaisuuksia.

Yhdistys toimii emokantakirjan (KFPS) alaisena yhdistyksenä.
Yhdistys toimii myös Suomen Ratsastajainliiton alaisena
jäsenseurana.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii liittymis- ja jäsenmaksun
jäseniltä. Yhdistys voi myös – hankittuaan tarvittaessa asianomaisen
luvan – ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
sekä järjestää arpajaisia ja keräyksiä. Yhdistys voi omistaa
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai
taho, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksellä on (3.1) neljänlaisia jäseniä:
SFHY:n jäseniä, jotka kuuluvat vain Suomen
Friisiläishevosyhdistykseen;
SFHY+SRL jäseniä, jotka kuuluvat sekä Suomen
Friisiläishevosyhdistykseen että SFHY jäsenseuran kautta Suomen
Ratsastajainliittoon;
SFHY+KFPS jäseniä, jotka kuuluvat sekä Suomen
Friisiläishevosyhdistykseen, että KFPS:iin ; SFHY+SRL+KFPS jäseniä,
jotka kuuluvat sekä Suomen Friisiläishevosyhdistykseen, että SFHY
jäsenseuran kautta Suomen ratsastajainliittoon sekäKFPS:iin.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt tukenut ja yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittmalla siitä
kirjallisesti (kirjeellä tai sähköpostilla) hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitteet joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen
hallitus. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita
jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa
valitut puheenjohtaja ja 2-6 jäsentä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus
on päätösvaltainen, kun vähintään puoleten jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta
hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys järjestää kevät- ja syyskokoukset. Syyskokous pidetään
loka-joulukuussa ja kevätkokous helmi-huhtikuussa hallituksen
määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa
(1/10)yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus
pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on
jokaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi
ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole
toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet
annetuista äänistä. Äänstykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen. Kutsu julkaistaan myös yhdistyksen
kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavasiat :
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien
lausunto.
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat :
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
seuraavan vuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet (2-6)
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle
varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
9. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.